2015 I KORTHET
ANTIBIOTIKARESISTENS
Globalt sprids nu allt fler bakterier som är extremt resistenta mot antibiotika. Enligt Läkare Utan Gränser är konsekvenserna av antibiotikaresistens akuta. Avsaknad av snabbtester för att ställa rätt diagnos skapar stor osäkerhet och tillgängliga antibiotika som tidigare räddat liv är nu ofta overksamma. I en debattartikel tillsammans med nätverket ReAct uppmanade vi regeringen att fortsätta arbeta för att problemet med antibiotikaresistens tas på allvar.
Bild Doris Burtscher, Afghanistan
BOKO HARAM
I området kring Tchadsjön har attacker från den islamistiska gruppen Boko Haram blivit allt vanligare. Tiotusentals människor från Tchad, Niger, Nigeria och Kamerun har tvingats på flykt undan attacker och kidnappningar. Levnadsförhållandena är ofta svåra och flyktingarna saknar tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. Många drabbas av diarré, malaria och luftvägsinfektioner och många barn har blivit undernärda. Under året startade Läkare Utan Gränser flera projekt i regionen, bland annat med sjukvård och psykologiskt stöd i flyktingläger.
Bild Sylvain Cherkaoui / Cosmos, Niger
BURUNDI
I samband med valkampanjen i maj bröt oroligheter ut i Burundi. Våra team på traumacentret i huvudstaden Bujumbura tog emot många skadade i samband med granatexplosioner. Vi har arbetat i Burundi i mer än 20 år och kunde nu snabbt utöka insatsen, bland annat genom stöd till tre vårdcentraler i de områden där demonstrationer förekom och utbildning av personal i behandling av traumapatienter. I slutet av maj bröt kolera ut i ett överbefolkat läger i Tanzania där tusentals flyktingar från Burundi samlats för att söka skydd. Läkare Utan Gränsers team var snabbt på plats för att göra en insats även där.
Bild Luca Sola, Tanzania
Under året hade svenska Läkare Utan Gränser 136 fältarbetare ute på totalt 176 uppdrag. De arbetade i 42 länder varav knappt hälften låg i Afrika. Många deltog i sök- och räddningsinsatsen på Medelhavet. Av samtliga fältarbetare var 61 procent medicinsk personal.
136
CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Tusentals människor i Centralafrikanska republiken har tvingats fly sedan våldet bröt ut på nytt i slutet av september. Våra team fanns bland annat på plats i huvudstaden Bangui, där omkring 40 000 människor sökte skydd i flyktinglägret nära flygplatsen Mpoko. De flesta saknade tak över huvudet, de hade ont om mat och nästan ingen tillgång till sjukvård. Vi jobbade även på Banguis allmänna sjukhus dit allt fler vände sig under hösten för att få vård för sjukdomar som malaria, luftvägsinfektioner, hudsjukdomar och diarré. Många patienter hade också våldsrelaterade skador.
Bild Luca Sola
CHAGAS SJUKDOM
I Bolivia är runt en miljon människor smittade av Chagas sjukdom, en parasitsjukdom som förekommer nästan uteslutande i Latinamerika och som obehandlad kan leda till döden. Ändå har färre än fyra procent tillgång till behandling. I byn Monteagudo är förekomsten av den smittbärande skinnbaggen Triatoma infestans hög och många av invånarna lever med diffusa symptom utan att veta om att de smittats. Läkare Utan Gränser startade ett projekt i byn med syftet att säkerställa att människor som smittats av sjukdomen får en diagnos så att de kan behandlas. Tanken är att vårdmodellen ska integreras i landets sjukvårdssystem.
Bild Juan Renau, Bolivia
EBOLA
Ett nytt vaccin mot ebola har i en studie i Guinea uppvisat mycket lovande resultat. Enligt en artikel i tidskriften Lancet ger vaccinet VSV-ZEBOV ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen. Läkare Utan Gränser, som har varit involverade i studien, uppmanade till en fortsättning av studien i övriga berörda länder och att riskgrupper omedelbart skulle få tillgång till vaccinet. I mars publicerade vi en rapport som analyserar den globala ebolainsatsen efter utbrottet i Västafrika. Slutsatsen är att insatsen på flera sätt misslyckades och att tusentals människor fick betala för detta misslyckande med sina liv.
Bild Anna Surinyach, Sierra Leone
HAITI
Sex år efter att Haiti drabbades av en förödande jordbävning är landets sjukvårdssystem fortfarande i spillror. Läkare Utan Gränser driver fyra sjukhus i landet som gör det möjligt för tiotusentals haitier att få gratis vård av hög kvalitet. Vi har även kliniker för behandling av kolera som brutit ut vid flera tillfällen efter 2010. Antalet fall ökade på nytt efter orkanerna Isaac och Sandy i höstas. Regnen gjorde att avlopp svämmade över och att bakterien som orsakar sjukdomen spreds. Trots att majoriteten av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och ordentliga toaletter har behandling för kolera ännu inte integrerats på de få kvarvarande allmänna sjukhusen.
Bild Corentin Fohlen
HIV
Även om allt fler hivpositiva har tillgång till behandling finns det mycket kvar att göra. Endast 38 procent av alla vuxna och 25 procent av alla barn som lever med hiv har i dag tillgång till livräddande läkemedel. Enligt en rapport som Läkare Utan Gränser publicerade under året går det att öka tillgången till behandling genom att flytta vården närmare patienterna. Några modeller som fungerar är patientgrupper där man stödjer varandra och turas om att hämta läkemedel, utbildning av hivrådgivare som arbetar lokalt och små distributionscentraler närmare patienternas hem. Andra metoder är att begränsa antalet besök på vårdcentralen genom att patienterna får med sig läkemedel för en längre period.
Bild Yasuhiko Okuno, Swaziland
Av svenska Läkare Utan Gränsers totala kostnader gick 90 procent till det ideella ändamålet. Administrativa kostnader var 1,7 procent och insamlingskostnaderna 8,3 procent.
90
HJÄRNHINNEINFLAMMATION
Under våren bröt en omfattande epidemi av hjärnhinneinflammation ut i Niger. Läkare Utan Gränser vaccinerade omkring 70 000 barn i åldrarna 2–15 år i Dosso-regionen mot sjukdomen som kan leda till döden eller till allvarliga neurologiska följdsjukdomar. På flera andra håll var epidemin lika omfattande, men eftersom det globala vaccinförrådet tömdes redan i april kunde man inte tillhandahålla vaccin. Dessutom drabbades Niger denna gång av en variant av sjukdomen som det bästa vaccinet och det som använts tidigare, MenAfriVac, inte skyddar mot. Eftersom det globalt sett råder brist på vaccin koncentrerade sig våra team istället på att diagnosticera och behandla patienter för att minska antalet insjuknade och döda.
Bild Sylvain Cherkaoui, Niger
KONGO-KINSHASA
I juni slog Läkare Utan Gränser larm om mässlingsepidemin i Katangaprovinsen i Kongo-Kinshasa. Med över 20 000 insjuknade och 300 dödsfall registrerade var utbrottet det största sedan 2011, då vi vaccinerade 2,1 miljoner barn mot sjukdomen. Våra team arbetade med att stödja lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter i mer än tio hälsozoner. På tre månader behandlade teamen fler än 20 000 mässlingspatienter och vaccinerade fler än 300 000 barn. Mässling är nu nästan endemisk i regionen och särskilt farlig för små barn som redan utsätts för andra sjukdomar som till exempel malaria och akut undernäring.
Bild Leonora Baumann
MYANMAR
I augusti drabbades runt en miljon människor i Myanmar (Burma) av omfattande översvämningar. Läkare Utan Gränser utökade stödet till regeringens insatser i delstaten Rakhine och i Sagaingregionen. Insatserna handlade både om att bemöta de omedelbara behoven hos dem som direkt påverkades av översvämningarna och att minska den förhöjda risken för spridning av vatten- och myggburna infektionssjukdomar, inklusive malaria, diarré och denguefeber. Denguefeber är endemisk i Rakhine och Sagaing. Enligt hälso- och sjukvårdsmyndigheterna smittades 16 000 personer av denguefeber enbart mellan januari och juli.
Bild MSF
PAPUA NYA GUINEA
I konfliktområden är kvinnor ofta särskilt utsatta för sexuellt våld. Inte minst när det används som en del i krigföringen i syfte att förgöra samhällen och individer. Men även i områden där det inte råder någon konflikt kan sexuellt våld vara ett ständigt hot. I Papua Nya Guinea är det sexuella våldet så vanligt förekommande att det utgör en humanitär kris. Läkare Utan Gränser drev familjestöd-center på flera platser i landet där människor som drabbats av sexuellt våld fick medicinisk vård och psykosocialt stöd. Vi utbildade även personal inom den offentliga vården i hur de ska kunna ta hand om de drabbade på ett så bra sätt som möjligt.
Bild Kate Geraghty/Fairfax
Svenska Läkare Utan Gränsers intäkter under 2015 uppgick till 648 miljoner kronor, det högsta insamlingsresultatet någonsin. Närmare 281 000 privata givare bidrog till vårt arbete och antalet månadsgivare ökade till drygt 118 000.
648
SYDSUDAN
Under året trappades striderna upp i delstaterna Unity, Jonglei och Upper Nile. En av de hårdast drabbade delstaterna var Unity där totalt närmare 600 000 människor tvingades fly. Striderna ledde till att vi var tvungna att lämna staden Leer i maj. Vi återvände i juli men avbröt verksamheten på nytt i oktober efter att vår anläggning plundrats. I samband med attacker på byar i närheten av Leer dödades två av våra medarbetare. Striderna ledde till att många tog sin tillflykt till bushen. Detta bidrog till att antalet patienter med livshotande malaria blev mycket högre än tidigare.
Bild Dominic Nahr
TCHAD
I juni inledde vi en insats i centrala Tchad efter rapporter om ett alarmerande antal allvarligt undernärda barn. Det är fjärde gången på fem år som våra team arbetar med att lindra matkrisen i Bokoro i Hajder-Lamis-regionen. Drygt fem procent av barnen under fem år led av akut undernäring, vilket är högt över gränsen för ett katastrofläge. Våra team startade terapeutiska näringsprojekt på tio kliniker som drivs av de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Barnens föräldrar får därefter med sig speciell terapeutisk näring för att kunna fortsätta vården hemma.
Mathieu Fortoul
TUBERKULOS
Två år efter att ett nytt läkemedel för tuberkulos godkänts har endast 180 patienter i världen fått tillgång till det. Läkemedlet delamanid är ett av endast två nya läkemedel för tuberkulos som har tagits fram de senaste 50 åren. Det är effektivt mot de dödligaste varianterna av sjukdomen som är resistenta mot många andra läkemedel. Läkare Utan Gränser förespråkar bättre tillgång och ett riktpris på runt 4 000 kronor per behandling för delamanid, istället för som i dag drygt 15 000 kronor.
Bild Yasmin Rabiyan, Myanmar
UKRAINA
Läkare Utan Gränsers tillstånd att arbeta i utbrytarrepublikerna Donetsk och Lugansk i östra Ukraina drogs in under året. Organisationen anklagades bland annat för felaktig hantering av psykofarmaka, det framfördes kritik mot våra psykosociala aktiviteter och anklagelser om spionage. Läkare Utan Gränser är chockerade och tillbakavisar anklagelserna. De senaste 18 månaderna har vi arbetat hårt för att ge livräddande sjukvård till människor som drabbats av konflikten på båda sidor av frontlinjen. Alla våra aktiviteter har hela tiden utförts i samarbete med myndigheterna i Donetsk och Lugansk.
Bild Misha Friedman
MEDARBETARE I FÄLT
ÅRSREDOVISNING