D et är ett händelserikt år som vi lämnar bakom oss och ingenting tyder heller på att den närmaste framtiden blir lugnare. För Läkare Utan Gränser utmärktes 2015 främst av attacker mot sjukvårdsinrättningar och de brutala konflikter som pågår på flera håll i världen med enorma be­hov av humanitär hjälp. Det gäller Sydsudan och Centralafrikanska republiken där våra kliniker vid flera tillfällen utsattes för attacker och plundring. Det gäller östra Ukraina och Folkrepublikerna Donetsk och Luhansk där vårt tillstånd att bedriva sjukvård drogs in under året.

DET GÄLLER FÖRSTÅS även Syrien. Civilbefolkningens lidande i det krigsdrabbade landet förvärras för varje dag och under vintern fick vi rapporter om akut svält i beläg­rade områden. Med tanke på de enorma behoven borde Syrien vara den största insatsen någonsin i vår 45-åriga historia. Men säkerhetslä­get gör detta omöjligt. Istället är vi hänvisade till att arbeta i periferin, i grannländerna som tagit emot stora flyktingströmmar, eller indi­rekt genom stödet till sjukhus och sjukvårdspersonal inne i Syrien.

UNDER ÅRET BLEV det också tydligt att respekten för krigets lagar, enligt vilka sjukhus och sjukvårdspersonal alltid ska vara skyddade mot angrepp, håller på att urholkas allt mer. I Syrien bom­bades 94 av de drygt 150 sjuk­vårdsinrättningar som vi stödjer. I Jemen attackerades tre sjukhus på tre månader. Ingen av de stridande parterna har än så länge tagit på sig ansvaret. Den hittills dödligaste attacken inträffade i oktober då vårt traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan, träffades i flera rik­tade bombangrepp. Minst 42 människor dog, däribland 24 patienter och 14 av våra medarbetare. USA tog på sig skulden men hävdade att det var ett ”misstag”. Detta bestrids av de vittnesmål som våra medarbetare kommit med och för att ta reda på fakta har Läkare Utan Gränser krävt en oberoende undersökning. För detta ändamål ordnades namninsamlingar bland allmänheten i många av världens länder, däribland Sverige. På bara två månader fick vi in fler än 547 000 underskrifter.

EN ANNAN UTMANING under året var flyktingkrisen, en fråga som egentligen kräver politiska lösningar men där de humanitära behoven, både på Medelhavet och i Europa, varit omfattande med stort mänskligt lidande. Inom Läkare Utan Gränser trappade vi upp insatsen till en högre nivå än någonsin tidigare i den här delen av världen. Med våra tre båtar gjorde vi sök-och räddningsin­satser på Medelhavet och bistod även med sjukvård och psyko­logiskt stöd längs flyktvägarna, främst i Grekland och på Balkan.

VID SIDAN AV konflikterna fortgick även arbetet med att förbättra tillgången till livräddande läkemedel och vaccin. Bland annat var vi in­volverade i utvecklingen av ett nytt vaccin mot ebola som visade sig mycket framgångsrikt. I takt med att epidemin klingade av under året avslutade vi våra behandlings­insatser i de drabbade länderna i Västafrika.

PÅ HEMMAPLAN VAR 2015 ett år med stora utmaningar när det gäller rekrytering av fältarbetare. De många osäkra kontexterna och omfattande humanitära kriserna har lett till att behovet av rätt per­soner till rätt uppdrag är större än någonsin. Det är en ekvation som inte alltid är så enkel att lösa. Men trots alla utmaningar fortsätter Läkare Utan Gränser alltid att ha höga ambitioner när det gäller de operativa insatserna och kvalite­ten på våra insatser. Och trots allt har vi kunnat vara kvar i de flesta otroligt komplexa situationer som vi jobbar i. Vi tvingas ständigt hitta nya former för att vårda och hjälpa våra patienter – vi gör allt vi kan för att inte överge människor i nöd.
ÅRSREDO­VISNING 2015

För räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren
för Läkare Utan Gränser,
organisationsnummer 802017-2360,
avger härmed följande årsredovisning:

FÖRVALTNINGS­BERÄTTELSE

Det internationella nätverket Läkare Utan Gränser, Médecins Sans Frontières (MSF), består av 21 sektioner och arbetade under året i 69 länder med att bistå människor som drabbats av katastrofer, epidemier och väpnade konflikter. Genom rekrytering av fältarbetare, insamling av pengar samt press- och opinionsarbete bidrar den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser, som är en ideell förening, till verksamheten i fält. Det övergripande målet med verksamheten är att rädda liv och lindra nöd där vi behövs mest.


2015 I KORTHET

Totalt uppgick Läkare Utan Gränsers intäkter till 648 miljoner kronor, varav 535 miljoner kronor i privata gåvor och bidrag och 113 miljoner kronor från Sida.

Från allmänheten och företag fick vi in 535 miljoner kronor, vilket var det högsta insamlingsresultatet någonsin i Läkare Utan Gränsers historia. Ökningen berodde bland annat på fler månadsgivare och stort engagemang för människor på flykt.

Bidragen från Sida uppgick till 112,5 miljoner kronor, vilket var något mindre än 2014.

Totalt hade vi 136 fältarbetare ute på sammanlagt 176 uppdrag, att jämföra med 131 under 2014. Ökningen beror bland annat på den omfattande insatsen i Europa och på Medelhavet.

Påverkansarbetet fokuserade bland annat på flyktingkrisen och behovet av säkra och lagliga vägar till Europa, samt på ebolaepidemin, antibiotikaresistens och bombningen av vårt traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan, där vi krävde en oberoende utredning.

Kommunikationsarbetet fokuserade på flyktingkrisen i Europa och sjukhusbombningarna i Jemen och Afghanistan. En ny hemsida lanserades och kommunikationen i Finland trappades upp med syftet att öka kännedomen i landet om Läkare Utan Gränser.

Här följer ett sammandrag av aktiviteterna under 2015:


REKRYTERING

Under 2015 hade Läkare Utan Gränsers svenska sektion 136 fältarbetare ute på sammanlagt 176 uppdrag i fält. De arbetade i 42 länder, varav 49 procent i Afrika, 2 procent i Amerika, 32 procent i Asien och 16 procent i Europa.

Kirurgen Hella Hultin med kollega, Jemen. BILD PRIVAT

Fördelningen mellan olika yrkeskategorier var: 61 procent medicinsk personal (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och biomedicinska analytiker) och 39 procent icke-medicinsk personal (logistiker, vatten- och sanitetsexperter, ekonomer, personaladministratörer och tolkar).

De länder och områden dit vi skickade flest fältarbetare under året var Västafrika/ebola (Guinea, Sierra Leone, Liberia), Sydeuropa/flyktingar, Kongo-Kinshasa, Sydsudan, Afghanistan, Nepal och Pakistan.

I april ödelades delar av Nepal av en jordbävning. Svenska fältarbetare var snabbt på plats och kunde med hjälp av helikopter ta sig ut till drabbade människor i behov av vård i bergsbyarna.

Under 2015 startade Läkare Utan Gränser ett flertal projekt i Europa för att tillgodose medicinska behov hos de människor som flytt sina hemländer till följd av krig, fattigdom och politiska oroligheter. Vi hade även tre större båtar i Medelhavet, bemannade med sjukvårdspersonal, och några mindre båtar i Egeiska havet för att rädda flyktingar och migranter som hamnat i sjönöd.


INSAMLING

PRIVATA GÅVOR OCH BIDRAG
Under 2015 samlade Läkare Utan Gränser in 535 miljoner kronor från allmänheten och företag. Det var 77 miljoner kronor mer än föregående år. Totalt bidrog 280 882 privata givare till vårt arbete. Av dessa gav 118 119 månadsgivare sammanlagt mer än 179 miljoner kronor. Gåvor genom insamlingsbrev där fältarbetare delar med sig av sina upplevelser och möten med patienter genererade över 75 miljoner kronor.

Intäkter från testamenten inbringade närmare 90 miljoner kronor och minnes- och högtidsgåvor ökade till nästan 36 miljoner kronor.

Under året bidrog även företag med 45 miljoner kronor genom gåvor och samarbeten. Stiftelser bidrog med över 8,7 miljoner kronor och Postkodlotteriet med 33 miljoner.

Läkare Utan Gränsers insamlingsarbete och det stora förtroendet för vårt arbete världen över resulterade återigen i att insamlingsresultatet nådde nya höjder och rekord under 2015. Ökningen berodde bland annat på fler månadsgivare och ett stort engagemang när det gäller våra insatser för människor på flykt.

INSTITUTIONELL INSAMLING
Under 2015 uppgick vårt bidrag från Sida till totalt 112,5 miljoner kronor. Jämfört med 2014 innebär detta en minskning som kan förklaras med Sidas stöd till våra ebolainsatser under 2014. Genom Sidas humanitära medel stöddes sex katastrofinsatser under 2015, däribland mässling i Kongo-Kinshasa, kolerautbrott i Moçambique och Kenya, samt 22 löpande projekt i totalt 14 länder.

Arbetet med att förbättra och förenkla vår samarbetsmodell med Sida har fortsatt med redan märkbara positiva effekter i alla led, från minskat administrativt arbete för våra team i fält till att vi kan presentera mer relevanta och ändamålsenliga ansökningar och rapporter till Sida. Under 2015 förbättrades även den interna koordineringen på internationell nivå när det gäller institutionell insamling inom Läkare Utan Gränser, för att på så sätt ytterligare effektivisera och hitta synergier.

Nubia, det första spädbarnet som överlevt ebola. BILD SAM PHELPS, GUINEA

KOMMUNIKATION

Vårt kommunikationsarbete syftar till att öka kunskapen om humanitära kriser bland allmänhet och beslutsfattare för att få till stånd en förändring. Det gäller stora och välkända kriser men även de som få människor känner till.

De frågor som uppmärksammades mest under året var flyktingkrisen i Europa och sjukhusbombningar i Jemen och Afghanistan och vad dessa inneburit för våra insatser. Vi fortsatte även att upplysa om ebola-epidemin i Västafrika.

I oktober lanserade vi en ny hemsida med uppdaterad design och funktionalitet. Vi fortsatte arbetet med att nå ut på sociala medier. Framför allt växte vår publik på Twitter och Instagram med 29 respektive 85 procent. I slutet av året hade vi 367 582 gillare av vår Facebooksida, vilket var högst av alla hjälporganisationer i Sverige. Under året utvecklade vi produktionen av video, främst för sociala medier. Syftet är att, med hjälp av korta intervjuer med fältarbetarna, erbjuda användarna en levande inblick i vårt arbete. Våra tre populäraste videor nådde tillsammans nästan en miljon människor på sociala medier.

Vi trappade även upp den proaktiva kommunikationen i Finland för att öka kännedomen om Läkare Utan Gränser hos både allmänheten och framtida fältarbetare.

Under året publicerades tio debattartiklar i de största tidningarna. De ämnen som togs upp var ebolaepidemin, flyktingkrisen i Europa, antibiotikaresistens, Sydsudan, bombningen av vårt sjukhus i Kunduz, samt en årskrönika av vår ordförande.

Vår digitala årsredovisning vann, för andra året i rad, Svenska Publishingpriset i kategorin årsredovisningar webb.

Flera medarbetare från kommunikationsavdelningen var i fält under året och gav operativt stöd till bland annat vårt flyktingprojekt på Sicilien samt koordinerade Läkare Utan Gränsers kommunikationsinsatser i Sydsudan.

Enligt två oberoende undersökningar hade Läkare Utan Gränser fortsatt högst förtroende av alla hjälporganisationer hos både allmänheten och journalister.


PÅVERKANSARBETE

2015 var året då allt fler människor riskerade sina liv på resor över Medelhavet på flykt undan kriser och konflikter i världen. Genom möten, debattartiklar och publika kampanjer lyfte vi behovet av säkra och lagliga vägar in i Europa och att EU:s politik bidrar till den humanitära krisen.

Ebolaepidemin i Västafrika fortsatte under året. Det gjorde även våra insatser för att uppmärksamma konsekvenserna av epidemin och för att visa hur viktigt det är att ingripa i tid, vilket omvärlden misslyckades med.

I olika sammanhang lyfte vi utmaningen med antibiotikaresistens som är ett allt större problem i många länder där vi arbetar. En av flera viktiga insatser för att hejda utvecklingen är att ta fram bättre diagnostik och nya antibiotika. Tillsammans med bland annat nätverket ReAct har vi belyst nödvändigheten av förändringar i systemet för forskning och utveckling för att detta ska bli verklighet.

I oktober bombades vårt traumasjukhus i Kunduz, Afghanistan, vilket ledde till att minst 42 människor dödades. Attacken, som utfördes av den Nato-ledda koalitionen, inträffade trots att alla stridande parter kände till platsen för sjukhuset. För att få klarhet i det inträffade kräver Läkare Utan Gränser en oberoende utredning av händelsen. En namninsamling med detta krav genererade över en halv miljon namnunderskrifter globalt. I möten och debattartiklar uppmanade vi Sveriges regering att ta strid för Genèvekonventionerna. Vårt arbete resulterade bland annat i att utrikesministern i riksdagen uttryckte sitt stöd för en oberoende utredning och att Sveriges representant tog upp ärendet inför Säkerhetsrådet samt i bilaterala kontakter.

På väg till internflyktingar i Unity State i Sydsudan. BILD DOMINIC NAHR
Vår läkare Hani Khalifa på uppdrag efter jordbävningen i Nepal.
BILD BRIAN SOKOL/PANOS PICTURES

I samband med Världsaidsdagen anordnade vi ett seminarium i Stockholm på temat innovativa vårdmetoder för att få fler hivsmittade under behandling och för att de ska klara av att fortsätta med behandlingen resten av livet. För att uppnå den ambitiösa globala målsättningen att stoppa hiv/aidsepidemin till 2030 behövs nya metoder och en fortsatt internationell solidaritet kring finansieringen av insatser på området.

Läkare Utan Gränser deltog i politikerveckan i Almedalen på Gotland, främst med talare på seminarier om bland annat arbete i flyktingläger och vilka utmaningar vi möter i humanitära kriser. Vi anordnade också enkla filtmöten i parken.


OPERATIVT STÖD

För att på olika sätt stärka verksamheten i fält har vi på det svenska kontoret en utvärderingsenhet och en innovationsenhet.

Innovationsenhetens uppdrag är att ta fram lösningar på problem som vi möter i fält. Under året arbetade enheten med 6-7 olika uppdrag, däribland hanteringen av vaccin för att förhindra att de förstörs på vägen, förbättring av olika IT-lösningar och utveckling av en ny autoklav för sterilisering av instrument. Enheten får uppdrag från hela Läkare Utan Gränser och finansieras till stor del av ett anslag från Postkodlotteriet.

Det övergripande syftet med utvärderingsenheten är att genom utvärderingar av våra insatser öka det interna lärandet och utveckla verksamheten. Under året genomfördes nio utvärderingar. Den största rörde vårt arbete i samband med ebolaepidemin och innehöll en genomlysning av alla delar av insatsen. Enheten gjorde också en utvärdering av våra stödjande insatser i Syrien och av arbetet på traumacentren i Haiti och Afghanistan.


MEDLEMSAKTIVITETER

För att bli medlem i den svenska ideella föreningen Läkare Utan Gränser krävs att man har arbetat som fältarbetare i 6 månader, alternativt att man har fullföljt fullföljt två kortare uppdrag. Man kan även bli medlem om man har arbetat minst 12 månader på kontoret som anställd eller 24 månader som volontär. Dessutom krävs att medlemskapet har godkänts av styrelsen och att medlemsavgiften för det aktuella året betalats. Läkare Utan Gränsers medlemmar har rösträtt vid årsmötet. Medlemmarnas medverkan och inflytande är en av grundpelarna i verksamheten. Den sista december 2015 uppgick deras antal till 410.

Under 2015 skickades tre interna nyhetsbrev ut till medlemmarna. Internationellt deltog medlemmar från Sverige i OCB:s (Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel) årsmöte, OCA:s (Amsterdam) samt i det internationella årsmötet som hölls i Bryssel.

FÖRENINGSKVÄLLAR
Läkare Utan Gränser bjöd in medlemmar till flera föredrag och diskussioner under året. Följande ämnen behandlades: Januari: visning av dokumentären Fire in the Blood om de förkrossande effekterna av bristen på billiga hivmediciner i många delar av världen. April: visning av dokumentären Access to the Danger Zone om utmaningarna med att ge humanitärt bistånd under väpnad konflikt. Juni: prioriteringar för vårt internationella medlemsarbete. Augusti: visning av dokumentären Affliction om ebolaarbetet i Väst-afrika utifrån lokalbefolkningens perspektiv. November: minneskväll för våra medarbetare och patienter som dog i samband med attacken mot vårt sjukhus i Kunduz, Afghanistan. December: det fortsatta arbetet med hiv.

Läkare Utan Gränser har också satellitgrupper som är öppna för alla som är intresserade av vårt arbete och våra aktiviteter. Grupperna är också ett sätt för fältarbetare att hålla kontakten med varandra. Det finns för närvarande en grupp i Göteborg.

ÅRSMÖTE
Den 8-9 maj höll Läkare Utan Gränser årsmöte i Göteborg tillsammans med norska Leger Uten Grenser. De drygt 90 deltagarna (varav 80 medlemmar) valde en ny styrelse och gick igenom resultaten för det gångna året. Stadgarna uppdaterades.

Dessutom lades sju motioner fram varav sex godkändes. En av de godkända motionerna riktade sig endast till Läkare Utan Gränser och begärde att styrelsen ska ta fram en policy gällande när styrelsemöten ska utföras bakom stängda dörrar. De resterande fem motionerna som årsmötet godkände lades fram gemensamt till medlemmarna i de svenska och norska sektionerna.

En motion handlade om för- och nackdelar med institutionella medel, en om att de svenska och norska sektionerna ska ta fram gemensamma stadgar, en om att Läkare Utan Gränsers styrelse ska arbeta för att ta fram en modell för rapportering och analys av säkerhetsincidenter, samt en om huruvida Läkare Utan Gränser internationellt bör uttala sig om den humanitära krisen för folkgruppen rohingya i Myanmar. En debatt hölls om säkerhetsarbetet i fält.

På Läkare Utan Gränsers sjukhus i Adjumani, Uganda. BILD ISABEL CORTHIER

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen sammanträdde vid 14 tillfällen under 2015. I maj utförde styrelsen en utvärdering av det egna arbetet, denna har legat till grund för årets arbete och följdes upp i februari 2016. Styrelsen har tillhandahållit styrelseutbildning till alla styrelsemedlemmar vilket har bidragit till stabilitet i vårt uppdrag. Ett fokus för vårt arbete under året var budgeten, uppdatering av den treåriga strategiska planen liksom uppföljning av verksamheten. Som en konsekvens av motioner framlagda 2013 och 2014, där medlemmarna har uppmuntrat ett närmare samarbete med den norska sektionen av Läkare Utan Gränser, har styrelsen fortsatt arbetet med att skapa ett nära samarbete och i förlängningen ett sammangående mellan de båda sektionerna. Två gemensamma skandinaviska styrelsemöten har genomförts liksom ett antal video- och telefonkonferenser. De aktiviteter som redan finns för skandinaviskt samarbete har diskuterats, arbetet med att jämka samman styrdokument har påbörjats, aktiviteter för föreningarna har delats via streaming och styrningsmodeller inför en utökning av verksamheten till Finland under en nordisk styrelse har diskuterats. Samarbetet med Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel (OCB) har fortsatt, där den svenska representanten är ordförande i styrelsen. Även samarbetet med det operativa centret i Amsterdam (OCA) har fortsatt, och även där har Läkare Utan Gränser en styrelserepresentant.


STYRELSEN SOM VALDES
Ordförande: Katrin Kisswani, sjuksköterska
Vice ordförande: Sophie Graner (suppleant), läkare
Sekreterare: Helena Nordenstedt, läkare
Kassör: Ann-Sofi Lindahl Navarro (suppleant), ekonom
Ordinarie ledamöter: Helena Frielingsdorf, läkare, Sara Hjalmarsson, sjuksköterska, Hélène Lorinquer, kommunikatör, Monika Oswaldsson, psykolog, Adam Thomas, områdeschef, Luis Encinas, sjuksköterska, Ingrid Maria Johansen, handläggare
Till valberedningen valdes: Anna Lindfors, Hans Kärrman, Kerim Metahni, Nina Lundgren
Till revisor valdes: Pernilla Varverud (Grant Thornton)
Till ställföreträdande revisor valdes: Susanna Johansson (Grant Thornton)


NÄRVARO VID 2015 ÅRS STYRELSEMÖTEN

Styrelsemedlemmar Närvaro/antal möjliga möten
Linn Biörklund* 5,5/6
Luis Encinas ** 6/8
Helena Frielingsdorf 12/14
Sara Hjalmarsson 12/14
Arash Izadkhasti *** 1,5/6
Ingrid Maria Johansen** 7/8
Catherine Johnsson * 6/6
Katrin Kisswani 14/14
Helena Källerman * 5/6
Ann-Sofi Lindahl Navarro 11/14
Hélène Lorinquer ** 2/8
Kerim Metahni * 3/6
Helena Nordenstedt ** 7/8
Monika Oswaldsson *** 9/14
Adam Thomas 13/14

* Mandatperioden slut 9 maj 2015
** Invaldes till styrelsen 9 maj 2015
*** Avgick ur styrelsen 17 mars 2015 (1 år kvar av mandatet)

Om en styrelsemedlem endast varit med på en dag av ett tvådagarsmöte, räknas det som 0,5.

Läger för internflyktingar i Bentiu, Sydsudan. BILD DOMINIC NAHR

FRAMTIDA UTVECKLING

De humanitära kriserna i världen kom under året även till Europa. Flyktingkrisen, människor som lämnat krig och misär i hopp om trygghet, är en kris som kräver politiska lösningar. I väntan på sådana bistår vi dessa människor med sjukvård längs hela vägen, också i Europa. Vi bedömer att behovet av insatser kommer att vara fortsatt mycket stort. Vårt arbete med människor på flykt, liksom i flera av konflikterna runt om i världen, fortsätter därför med oförändrad styrka under 2016.

Behoven av sjukvård i humanitära kriser visar hur viktigt det är att livsnödvändiga mediciner och vaccin forskas fram och blir tillgängliga för fler. Också detta är något som vi kommer att fortsätta fokusera på under 2016.

På det svenska kontoret kommer vi att fortsätta utveckla det nordiska samarbetet. Föreningarna i de norska och svenska sektionerna har fattat beslut om att gå samman. Vi har fått i uppdrag att dessutom utforska ett eventuellt samgående mellan de båda sektionernas kontor. Vi kommer även att investera i insamling på den finländska marknaden. Internt på det svenska kontoret fortsätter vi att satsa på kvalitets- och effektivitetshöjande åtgärder. Vi konsoliderar genom att förstärka stödet till de enheter som arbetar direkt med den operativa verksamheten, innovationsenheten och utvärderingsenheten. Vi ser även över processer och organisation under ledning av den nya generalsekreteraren som tillträdde 2015.

Ekonomisk översikt


RESULTAT-
RÄKNING
Not 2015 2014
verksamhets-
intäkter
Gåvor 1 528 591 365 458 498 215
Nettoomsättning 2 9 965 578
Summa medel från allmänheten 528 601 330 458 498 793
Bidrag från Sida 3.1 112 500 000 131 500 000
Övriga bidrag 3.2 6 373 404 3 000 000
Summa medel myndigheter/org 118 873 404 134 500 000
Medlemsavgifter 103 050 95 820
Övriga verksamhetsintäkter 4 420 187 2 448 829
Summa övriga verksamhetsintäkter 523 237 2 544 649
Summa verksamhetsintäkter 647 997 971 595 543 442
verksamhets-
kostnader
Ändamålskostnader 6 -583 291 219 -529 953 856
Insamlingskostnader -53 552 746 -55 164 802
Administrations-
kostnader
-10 832 934 -10 523 553
Summa verksamhets-
kostnader
5.7 -647 676 900 -595 642 211
Verksamhets-
resultat
321 071 -98 769
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 2 166 536 264
Räntekostnader och liknande resultatposter -88 399 -388 949
Summa resultat från finansiella investeringar -86 233 147 315
Årets resultat 234 839 48 545
BALANSRÄKNING
Not 31 dec 2015 31 dec 2014
tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 2 317 825 3 317 540
Summa anläggningstillgångar 2 317 825 3 317 540
omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 9 16 934 103 10 204 488
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 5 037 668 7 564 616
21 971 771 17 769 104
Kassa och bank 127 291 501 107 312 684
Summa omsättningstillgångar 149 263 272 108 350 420
Summa tillgångar 151 581 097 128 399 328
eget kapital och skulder
Eget kapital 11
Balanserat kapital 150 490 101 945
Årets resultat 234 839 48 545
Summa eget kapital 385 329 150 490
kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 396 636 6 848 257
Skuld Läkare Utan Gränser-projekt 12 95 382 402 97 210 747
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 46 126 596 15 500 000
Övriga skulder 14 2 544 796 1 741 681
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 4 745 338 6 948 153
Summa kortfristiga skulder 151 195 768 128 248 838
Summa skulder och eget kapital 151 581 097 128 399 328
Ställda säkerheter - -
Ansvarsförbindelser - -
KASSAFLÖDES-
ANALYS
2015 2014
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 321 071 -98 769
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Avskrivningar 1 692 077 1 722 407
Erhållen ränta 2 166 536 264
Erlagd ränta -88 399 -388 949
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 926 916 1 770 952
Ökning av fordringar -4 202 666 36 410
Minskning av leverantörsskulder -4 451 621 2 481 327
Minskning av skuld Läkare Utan Gränser projekt -1 828 345 15 950 508
Ökning av övriga kortfristiga skulder 29 226 896 -2 154 684
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 671 179 18 084 513
investerings-
verksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -692 362 -1 316 736
Kassaflöde från investerings-
verksamheten
-692 362 -1 316 736
Förändring av likvida medel 19 978 817 16 767 778
Likvida medel vid årets början 107 312 684 90 544 906
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut 127 291 501 107 312 684
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Läkare Utan Gränsers redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll (SI).

VERKSAMHETSINTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken Läkare Utan Gränser tar emot en tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning. Bland gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, testamenten, företag, organisationer, stiftelser och fonder. Hit räknas också gåvor från företag som åtagit sig att skänka en viss procent av sin försäljning till Läkare Utan Gränser. Gåvor i form av värdepapper och fastigheter avyttras så fort dessa har övergått i Läkare Utan Gränsers ägo. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärde.

bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld tills dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i insamlingsorganisationen och intäktsredovisas det år de avser.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader

Ändamålskostnader, kostnader ideella verksamheten, är sådana kostnader som kan hänföras till Läkare Utan Gränsers uppdrag enligt dess stadgar.Här ingår Sida-medel utbetalade från Läkare Utan Gränser till fältprojekt och medel från allmänheten som allokerats till utlandet. Här ingår också alla kostnader, inklusive löner och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal och media- och opinionsbildande verksamhet. Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna, och kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet, d.v.s. de kontor som finns i anslutning till fältprojekten.

insamlingskostnader

Med insamlingskostnader menas samtliga kostnader relaterade till insamling av medel från allmänheten. Detta inkluderar löner, sociala avgifter, kostnader för att producera och distribuera brev och direktutskick, annonsering och andra insamlingsaktiviteter. Här ingår även de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår löner och sociala avgifter för generalsekreterare, ekonomi- och administrativ personal, kostnader för styrelsen samt de till administrationskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Leasing

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusiva första förhöjd hyra) redovisas linjärt över redovisningsperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

TILLGÅNGAR
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. För inventarier tillämpas 3-5 år som avskrivningstid.

fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassa och bank

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker.

skulder

Skulder värderas till nominellt värde.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, d.v.s den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Donerade tillgångar

Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till Läkare Utan Gränser redovisas i posten Insamlade medel från allmänheten i samband med att tillgången avyttras. Erhållna men ännu ej avyttrade tillgångar redovisas i bokslutet till ett bedömt marknadsvärde.

NOTER
Not 1 / Gåvor
Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2015 2014
Allmänheten 447 905 744 378 436 832
Företag 45 309 432 37 838 158
Externa stiftelser och fonder 6 376 189 13 223 225
Postkodlotteriet basstöd 29 000 000 29 000 000
Summa 528 591 365 458 498 215

Nedan följer en specifikation över insamlade medel öronmärkta för specifika ändamål och ej öronmärkta gåvor.

Fördelning 2015 2014
Afghanistan 38 053 2 000
Afrika 28 125 28 797
Afrikas Horn 6 549
Akutfonden* 3 354 796 15 989 356
Bangladesh 500
Barn 123 186 223 795
Burma 750
Burundi 104
Centralafrikanska republiken 2 200 272 758
Ebola 696 933 17 183 064
Filippinerna 195 973
Fistula - 1 000
Gaza 10 675 285 893
Glömda kriser 596 317
Guinea - 3 400
Haiti 1 430 534 2 181 388
HIV 1250 878 086
Hjärnhinneinflammation 680
Indien 3 257 285 400
Innovationer - 500
Irak 500 218 434
Iran 1 400 2 300
Jemen 2 100 -
Jordanien 1 000 5 000
Kambodja - 200
Kenya 10 786 12 250
Kolera - 200
Kongo-Kinshasa 141 900 237 305
Kvinnor 38 730 10 888
Libanon 1 185 1 840
Liberia 14 365 15 150
Malaria 7 300 5 162
Malawi - 300
Mali 21 400 -
Moçambique - 500
Människor på flykt 18 631 184 -
Mässling 7 937 5 027
Nepal 870 092 -
Nigeria - 400
Pakistan 400 200
Palestina 1 066 7 317
Papua Nya Guinea 1 200 -
Rent vatten 700 12 280
Sierra Leone 300 000 2 000
Stelkrampsvaccin 2 000 200
Sudan 4 912 6 600
Swaziland 50 000 100 000
Sydafrika - 604 625
Sydamerika - 400
Sydsudan 1 993 032 2 676 800
Syrien 754 081 660 330
Tchad 1 000 4 600
Tuberkulos - 500
Turkiet 100 250
Ukraina 15 837 10 250
Undernäring 770 2 170
Uzbekistan - 500
Vaccinationer 16 790 5 700
Delsumma 31 885 481 42 460 843
Ej öronmärkta 496 705 884 416 037 373
Summa 528 591 365 458 498 215

*Av de totalt 3 354 796 kr som samlades in via Läkare Utan Gränsers akutfond används 302 421 kr i Sydsudan, 288 921 kr i Irak, 288 921 kr i Centralafrikanska republiken, 288 921 i Gaza, 400 009 kr till ebola-insatser i Liberia, 301 830 kr i Syrien, 531 710 kr i Ukraina, 548 203 kr i Libanon och 68 466 kr i Nepal.

Not 2 / Nettoomsättning

Här avses försäljning av T-shirts producerade av Läkare Utan Gränser, totalt 9 965 kr.

Not 3.1 / Bidrag från Sida

Projektmedel utbetalades från Sida till Läkare Utan Gränser för att användas i följande länder

Läkare Utan Gränser - projekt 2015 2014
Burma 4 500 000 7 000 000
Centralafrikanska republiken 15 000 000 18 000 000
Etiopien 5 000 000 3 000 000
Guinea - 2 000 000
Haiti 5 000 000 12 500 000
Indien 3 000 000 3 000 000
Kamerun - 3 000 000
Kenya 2 000 000 -
Kongo-Kinshasa 29 000 000 17 000 000
Liberia - 10 000 000
Madagaskar 5 000 000 -
Moçambique 5 000 000 -
Niger 10 000 000 17 000 000
Nigeria 5 000 000 -
Sierra Leone - 5 000 000
Sydsudan 15 000 000 20 000 000
Tchad 6 000 000 12 000 000
Uganda 3 000 000 2 000 000
Summa 112 500 000 131 500 000
Not 3.2 / Bidrag

Bidrag från Postkodlotteriet erhölls för ett projekt i Kongo-Kinshasa. För detta projekt har vi erhållit 9 miljoner kr för perioden 2015-2017, varav 3 miljoner kr tagits upp som intäkt 2015. Bidrag från Radiohjälpen på 2 miljoner kr erhölls för ovan nämnda projekt i Kongo-Kinshasa. Vi har även erhållit bidrag från Postkodlotteriet för Läkare Utan Gränsers arbete med innovation i fältprojekten. För detta har vi erhållit 10 miljoner kr för en flerårsperiod, varav 1,3 miljoner kr tagits upp som intäkt 2015.

Not 4 / Övriga intäkter

Denna post utgörs av intäkter för Läkare Utan Gränsers utvärderings- och innovationsarbete, förberedande kurs för fältarbetare, uthyrning av hörsal, och anordnarbidrag från arbetsförmedlingen.

Not 5 / Personal
medelantalet anställda 2015 2014
Kvinnor 57 53
Män 22 25
Totalt för organisationen 79 78

I antal anställda ingår korttidsanställda för aktiviteter som till exempel face-to-face.

styrelsen 2015 2014
Kvinnor 8 8
Män 2 3
ledningsgrupp och generalsekreterare 2015 2014
Kvinnor 4 4
Män 2 2
löner och ersättningar 2015 2014
Styrelse* 260 843 266 400
Generalsekreterare** 886 894 623 156
Övriga anställda 26 660 842 27 132 776
Summa 27 808 579 28 022 331

* Arvode för styrelseordföranden enligt beslut på årsmötet (2014 och 2015). I övrigt har inga arvoden utgått, endast ersättning för direkta kostnader i samband med styrelsearbete.

** I generalsekreterarens anställningsavtal ingår ingen rätt till avgångsvederlag utöver normal uppsägningstid enligt lag. Skillnaden i lön till generalsekreterare mellan 2014 och 2015 beror på att vi 2015 bytte generalsekreterare och under en övergångsperiod betalade lön till både den nya och den avgående

sociala kostnader 2015 2014
Pensionskostnader för generalsekreteraren och styrelsen 145 529 139 316
Pensionskostnader övriga anställda 2 035 339 1 642 869
Övriga sociala kostnader 8 786 352 8 584 227
Summa 10 967 220 10 366 412

I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda. Under året har ca 140 personer arbetat ideellt för organisationen på kontoret i Stockholm. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen, men omfattar ungefär 19 387 timmar, motsvarande ca 10 heltidstjänster. Under året har 329 847 kr i lönebidrag från Arbetsförmedlingen erhållits.

Not 6 / Ändamålskostnader

I denna post ingår medel allokerade till utlandet (562 908 865 kr), som utgörs av beviljade Sida-medel utbetalade från Läkare Utan Gränser till fältprojekt (110 490 000 kr) och medel från allmänheten som allokerats till utlandet (452 418 864 kr), samt alla kostnader, inklusive löner och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal (5 760 277 kr), operativt stöd och påverkansarbete (6 780 110 kr) samt media- och opinionsbildande verksamhet (7 841 967 kr).

6.1 / Läkare Utan Gränser – projekt

Sida-medel har utbetalats till följande Läkare Utan Gränser-projekt:

Läkare Utan Gränser - projekt 2015
Burma 4 410 000
Centralafrikanska republiken 14 700 000
Etiopien 4 900 000
Haiti 4 9 000
Indien 2 940 000
Kenya 1 980 000
Kongo-Kinshasa 28 540 000
Madagaskar 4 950 000
Moçambique 4 950 000
Niger 9 800 000
Nigeria 4 900 000
Sydsudan 14 700 000
Tchad 5 880 000
Uganda 2 940 000
Summa 110 490 000
6.2 / Medel från allmänheten har använts enligt följande (i kr):
Land Belopp
Afghanistan 8 866 886
Algeriet 1 679 856
Australien 30 980
Bangladesh 1 000 000
Belgien (migration) 933 613
Brasilien 153 601
Bulgarien 3 644
Burma 5 366 641
Burundi 2 733 633
Centralafrikanska republiken 10 037 353
Egypten 2 594 234
Elfenbenskusten 530 041
Europeisk migration 31 158 869
Europeisk migration 31 158 869
Filippinerna 35 168
Gaza/Palestinska områdena 299 488
Grekland 252
Guinea 10 075 737
Haiti 17 624 646
Indien 6 484 347
Indonesien 372 457
Irak 1 016 612
Iran 1 260
Italien 1 462 093
Jemen 18 163 645
Jordanien 2 542 192
Kambodja 302 468
Kenya 2 261 027
Kongo-Kinshasa* 54 092 816
Libanon 25 030 698
Liberia 273 010
Libyen 2 569 446
Madagaskar 2 969 977
Malawi 4 255 567
Mali 19 260
Mauretanien 2 594 947
Medelhavet räddningsbåt 24 848 778
Mobilt projektstöd 1 748 822
Moçambique 6 674 751
Nepal 2 910 804
Niger 8 703 868
Pakistan 9 581 076
Papua Nya Guinea 1 080
Sierra Leone 1 248 844
Swaziland 10 000 000
Sydafrika 6 977 530
Sydsudan 14 815 897
Syrien 8 605 123
Tanzania 715 734
Tchad 900
Ukraina 13 942 804
Uzbekistan 10 000 000
Zimbabwe 18 403 073
Summa 359 434 316

*I medel allokerade till Kongo-Kinshasa ingår 1 980 000 kr från Radiohjälpen.

Indirekta operativa kostnader 40 825 154
(Kostnader hos den operativa sektionen i Bryssel: operativt och medicinskt stöd, logistikcentra samt information från fält med mera).
Överskott hos den operativa sektionen i Bryssel för framtida verksamhet inom det ideella ändamålet. 44 469 571
Kampanjen Access to Essential Medicines 1 804 486
Bidrag till internationella kontoret 4 653 779
Bidrag till forskningsinitiativet DNDi ">(Drugs for Neglected Diseases initiative) 1 628 547
MSFs internationella innovationsfond (justering av tidigare års reservering) -396 988
Summa medel allokerade till utlandet 562 908 864
Media- och opinionsbildande verksamhet 7 841 967
Operativt stöd och påverkansarbete 6 780 110
Rekrytering av fältpersonal 5 760 277
Total summa ändamålskostnader (not 6.1 och 6.2) 583 291 219
Not 7 / Leasing

Läkare Utan Gränser leasar kontorslokaler och kopiatorer. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 775 354 kr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

2015 2014
Inom 1 år 2 704 922 2 738 409
1-5 år 5 125 250 7 576 039
Summa 7 830 172 10 314 448
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-12-31.
Not 8 / Inventarier
2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 8 135 565 8 169 372
Inköp 692 362 1 136 736
Försäljningar/utrangeringar - -1 350 543
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 827 927 8 135 565
Ingående avskrivningar -4 818 025 -4 446 161
Försäljningar/utrangeringar - 1 350 543
Årets avskrivningar -1 692 077 -1 722 407
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 510 102 -4 818 025
Utgående planenligt restvärde 2 317 825 3 317 540

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 3-5 år som avskrivningstid för inventarier. Avskrivningarna fördelas på administrations-, insamlings-, kommunikations- och rekryteringsavdelningen i förhållande till antalet anställda på respektive avdelning.

Not 9 / Övriga fordringar

Denna post avser bland annat fordringar på andra Läkare Utan Gränser-sektioner, framför allt rese- och vaccinationskostnader för fältpersonal betalade i Sverige och fakturerade till projektansvarig Läkare Utan Gränser-sektion. I posten ingår även fastigheter som var under försäljning vid årsskiftet till ett värde av 12 275 000 kr (6 865 000 kr). Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 10 / Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31
Förutbetald hyra 666 502 664 664
Övriga förutbetalda kostnader 990 207 874 360
Insamlade medel 2014 vilka utbetalats
till Läkare Utan Gränser 2015
3 380 959 6 025 592
Summa 5 037 668 7 564 616
Not 11 / Eget kapital
Balanserat kapital Summa
Ingående balans 150 490 150 490
Årets resultat 234 839
Belopp vid årets utgång 150 490 385 329
Not 12 / Skuld Läkare Utan Gränser-projekt

Avser den del av de till fältprojekten allokerade medlen som ej utbetalats per 2015-12-31. De allokerade medlen har betalats ut i början av 2016.

Not 13 / Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2015-12-31 2014-12-31
Skuld till Sida avseende
ej nyttjade bidrag
31 500 000 15 500 000
Skuld till Postkodlotteriet avseende
ej nyttjade bidrag
14 626 596 -
Summa 46 126 596 15 500 000
Not 14 / Övriga skulder
2015-12-31 2014-12-31
Källskatt 645 931 784 845
Skuld Sida för ränta på Sida-medel 2 517 67 416
Löneskatt 992 996 845 066
Övriga poster 903 352 44 353
Summa 2 544 796 1 741 681
Not 15 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31
Semesterlöner 1 702 238 1 605 607
Upplupna sociala avgifter 875 897 973 392
Övriga poster 2 167 203 4 369 154
Summa 4 745 338 6 948 153Stockholm 2016-04-15

Katrin Kisswani
ordförande

Helena Nordenstedt
sekreterare

Hélène Lorinquer

Monika Oswaldsson

Sara Hjalmarsson

Ingrid Maria Johansen

Helena Frielingsdorf

Adam Thomas

Luis Encinas

Mari Mörth
generalsekreterare


Min revisionsberättelse har avgivits 2016-04-28
Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB


REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Läkare Utan Gränser
org.nr 802017-2360

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Läkare Utan Gränser för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19-32.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Läkare Utan Gränser för år 2015.

Styrelsens ansvar. Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 28 april 2016

Pernilla Varverud, Auktoriserad revisor

Grant Thornton Sweden AB

TACK FÖR ERT STÖD!

Tack för ert stöd!
Läkare Utan Gränser vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till vårt arbete under 2015. Vi vill även särskilt tacka de privatpersoner som genom gåvor och testamenten gett oss sitt förtroende.


STORT TACK TILL VÅRA FÖRETAGSPARTNERS:

Cederroth
GodEl
Interflora
Returpack
Svenska PostkodLotteriet
Sweco
Swedavia
Swedbank Robur Humanfond
Ticmate
Walleniusrederierna


VI MOTTOG GÅVOR OCH TJÄNSTER
TILL ETT VÄRDE PÅ MINST 100 000 KRONOR FRÅN:

Accent Equity Partners
Akademikliniken HJ Holding
Ansgarius-Stiftelsen
Axel F o Vilna Lindmarkers Stiftelse
Basefarm
Calligraphen
Capacent
Cape to us (WCAC)
Capio
Carnegie Investment Bank
Claes August Kugelbergs Stiftelse
De Lage Landen Finans
Deloitte
Delphi
Depona
E.ON Sverige
EFG European Furniture Group AB
Elanders Sverige
Elekta
Elite Hotels of Sweden
Eugen Wiberger
EVRY one
Familjen Burre Hellmans Stiftelse
Farbror Per Design AB
Foyen Advokatfirma
Gabrielssons Stiftelse
Hogia Service
Hotell Repet
Husqvarna
IKEA
Jane och Dan Olssons Stiftelse
Kinnarps
L E Lundbergföretagen
Lindéngruppen
Lindia Invest
LindinVent
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Bank
MAC Aids Fund
Meepo
Mindset
Mycronic
NCC
NK
Nordstjernan
Paul Ronge Media AB
Peas And Understanding
Perstorp Holding
Praktikertjänst
Ratos
Resursteamet
Rusta
Ruth
Samhall
Scandraft
Setterwalls
S-Invest Trading
Stampen
Stiftelsen Adiutor
Stiftelsen IH
Stiftelsen Radiohjälpen
Stora Enso
Svensk Läkarrekrytering
TitanX Engine Cooling Holding
Volati
Woodlite Sweden
Vårdassistans
Välinge Innovation Sweden
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

BILDER & FILM


PÅ FLYKT
Fabio Basone
Matthew Smeal
Marta Soszynska
Anna Surinyach
Achilleas Zavallis

DE FATTIGAS APOTEK
Isabel Corthier
Simon Rolin
Siddharth Singh

SJUKHUS UNDER ATTACK
Victor J. Blue
Benoit Finck
Mikhail Galustov

NEPAL
Jean-Paul Delain
Benoit Finck
Emma Pedley
Brian Sokol

KARTOR
Peter Norrman
Nasa


Övrigt bildmaterial är producerat
av Läkare Utan Gränser

Design, klippning och teknik
Anders Birgersson anders@birgersson.se
Daniel Bruno daniel.bruno@sitec.se